Cây XML–XML Tree [3]

Bài viết này sẽ nói về cấu trúc cây của tài liệu XML.

Tài liệu XML từ một cấu trúc cây bắt đầu từ “gốc ” (root) và nhánh đến “lá” (leaves).

1. Một ví dụ về tài liệu XML:

Các tài liệu XML sử dụng cú pháp đơn giản do người dùng tự mô tả:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<note>

 <to> A </to>

 <from>B</from>

 <heading>Đi chơi</heading>

 <body> Mai tụi mình đi chơi nhé!</body>

</note>

Dòng đầu tiên là khai báo XML. Nó định nghĩa các phiên bản XML (1.0) và mã hóađược sử dụng (ISO-8859-1 = Latin-1/West European character set).

– Dòng kế tiếp mô tả phần tử nút gôc của tài liệu (có thể nói: tài liệu này là một ghi chú <node>)

<note>

– 4 dòng tiếp theo mô tả 4 phần tử con của gốc (to, from, heading, and body):

<to> A </to>

<from> B </from>

<heading> Đi chơi </heading>

<body> Mai tụi mình đi chơi nhé !</body>

– Và dòng cuối cùng định nghĩa sự kết thúc của thư mục gốc note.

</note>

– Bạn có thể giả định rằng, từ ví dụ này, tài liệu XML chứa một lưu ý (note) từ B đến A.

Bạn có đồng ý với tôi là tài liệu XML có tính tự mô tả tốt?

2. Tài liệu XML từ một cấu trúc cây:

Tài liệu XML phải có một phần tử gốc, nguyên tố này là mẹ (the parent) của tất cả các yếu tố khác. Các yếu tố trong tài liệu XML tạo thành một cây tài liệu. Bắt đầu từ gốc(root), nhánh(branches) đến các mức thấp của cây.

– Tất cả các yếu tố có thể chứa các yếu tố phụ, yếu tố con.

<root>

 <child>

  <subchild>.....</subchild>

 </child>

</root>

Các điều khoản parent, child và sibling được sử dụng để mô tả các mối quan hệ giữa các yếu tố. Child cùng cấp với sibling ( brothers or sisters).

Tất cả các yếu tố có thể có nội dung văn bản và các thuộc tính giống như HTML.

Ví dụ:

image

Ảnh bên trên đại diện cho một book trong XML dưới đây:

<bookstore>

 <book category="COOKING">

  <title lang="en">Everyday Italian</title>

  <author>Giada De Laurentiis</author>

  <year>2005</year>

  <price>30.00</price>

 </book>

 <book category="CHILDREN">

  <title lang="en">Harry Potter</title>

  <author>J K. Rowling</author>

  <year>2005</year>

  <price>29.99</price>

 </book>

 <book category="WEB">

  <title lang="en">Learning XML</title>

  <author>Erik T. Ray</author>

  <year>2003</year>

  <price>39.95</price>

 </book>

</bookstore>

Phần tử gốc trong ví dụ là <bookstore>. Tất cả các phần tử <book> trong tài liệu đều chứa trong <bookstore>.

– Phần tử  <book>  có 4 phần tử con là: <title>,< author>, <year>, <price>.

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s