Sự hợp lệ của XML–XML Validation [7]

XML với cú pháp đúng là một “khuôn mẫu tốt” của XML.

XML được xác nhận lại bởi một DTD (Document Type Definition) là một XML “hợp lệ”.

1. Các mẫu tài liệu XML tốt.

Một tài liệu XML gọi là có khuôn mẫu tốt phải có cú pháp chính xác. Các quy tắt cú pháp được mô tả trong bài viết trước:

– Các tài liệu XML phải có một phần tử gốc.

– Các phần tử phải có thẻ đóng.

– Các thẻ (tag) XML đòi hỏi độ chính xác.

– Các phần tử trong XML phải được lồng nhau.

– Các giá trị thuộc tính phải được trích dẫn.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<heading>Reminder</heading>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>

2. Những tài liệu XML hợp lệ

Một tài liệu XML hợp lệ 1 tài liệu XML có khuôn mẫu tốt, là sự phù hợp với các quy tắc của một DTD (Document Type Definition).

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE note SYSTEM "Note.dtd">

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<heading>Reminder</heading>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>

Việc khai báo DOCTYPE  trong ví dụ trên là một tham chiếu đến một tập tin DTD bên ngoài. Nội dung của tập tin sẽ nói đến trong phần tiếp theo dưới đây.

3. XML DTD.

Mục đích của DTD là để các định cấu trúc của một tài liệu XML. Nó định nghĩa các cấu trúc với một danh sách các phần tử (elements) hợp lệ.

<!DOCTYPE note

[

&lt;!ELEMENT note (to,from,heading,body)>

<!ELEMENT to (#PCDATA)>

<!ELEMENT from (#PCDATA)>

<!ELEMENT heading (#PCDATA)>

<!ELEMENT body (#PCDATA)>

]>

4. Lượt đồ XML (XML Schema)

W3C hỗ trợ một XML cơ bản dựa trên DTD, được gọi là XML SChema (lượt đồ XML).

<xs:element name="note">


<xs:complexType>

  <xs:sequence>

    <xs:element name="to" type="xs:string"/>

    <xs:element name="from" type="xs:string"/>

    <xs:element name="heading" type="xs:string"/>

    <xs:element name="body" type="xs:string"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>


</xs:element>

5. Tổng hợp về XML Validator

Nó giúp chúng ta kiểm tra cú pháp của các tập tin XML. Tổ chức W3C tạo ra một XML Validator (Máy đánh dấu XML) để kiểm tra cú pháp XML của bạn. Trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này.

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in XML. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s