Một số bài thi thực hành tin học đại cương

images

Có lẽ học tới năm 3 mà còn nói đến tin học đại cương thì hơi lạ Rolling on the floor laughing. Nhưng thực sự thì đây là lần học cải thiện của mình. Không biết sao lại học trúng thầy khó tính. Do đó phải ra tay ôn tập thực hành đôi chút thì thi mới có hy vọng ngàn đầu được Open-mouthed smile. Bài viết này sẽ giải quyết một bài thi thực hành đọc và ghi file text trong C như: tính tiền cước taxi, chuẩn hóa chuỗi và dãy Fibonacci, ma trận trên ngôn ngữ C. Bắt đầu nào –>

1. Bài 1 (3đ): Đặt tên là taxi.cpp

a. Đề bài:

Viết chương trình tính tiền cước taxi biết: images (1)

 • 2 km đầu tiên là 12.000 VNĐ
 • mỗi 200m tiếp theo là 1.200 VNĐ
 •   30km tiếp theo mỗi km được tính là 4.000 VNĐ

Chú ý: sử dụng không sử dụng hàm round()
Dữ liệu:
File taxi.inp chứa số thực ghi số km đi được
Kết quả:
Xuất ra file taxi.out chứa số tiền cước được tính
Ví dụ:

image

b. Source code chương trình tính tiền cước taxi (ngôn ngữ C)

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int cuocTaxi(int km)
{
  if(km <= 2000)
     return 12000;
  else if(km > 2000 && km <= 30000)
  {
     float temp = ((float)km - 2000.0)/200.0;
     return (int)(ceil(temp) * 1200) + 12000;
  }
  else if(km > 30000)
  {
     return 180000 + ((km - 30000)*4);
  }
  else return 0;
}

main()
{
   float km;
   FILE* f;
   f = fopen("taxi.INP", "rt");
   if(f != NULL)
   {
      fscanf(f, "%f", &km);
   }
   else km = 0;
   int n = (int) (km * 1000);
   fclose(f);

   f = fopen("taxi.OUP", "wt");
   fprintf(f, "%d", cuocTaxi(n));
}

Click vào đây để download source code chương trình tính cước taxi viết bằng ngôn ngữ C trên môi trường DevC++.

2. Bài 2 (3đ): Đặt tên là chuoi.cpp

images

a. Đề bài

Viết chương trình chuẩn hóa chuỗi bất kỳ thành chuỗi có định dạng tên riêng

 •       Xóa các khoảng trắng dư thừa ở 2 đầu và cuối chuỗi.
 •       Xóa các khoảng trắng dư thừa ở giữa các từ.
 •       Viết hoa chữ đầu tiên của mỗi từ.

Dữ liệu: 
File chuoi.inp chứa chuỗi cần chuẩn hóa
Kết quả: 
Xuất ra file chuoi.out chứa chuỗi đã được chuẩn hóa

Ví dụ:

image

b. Source code chương trình chuẩn hóa chuỗi (ngôn ngữ C)

// Create by thanhcuong1990@gmail.com // my blog: thanhcuong.wordpress.com #include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

// Xoa ki tu cua chuoi s, bat dau tai vi tri pos, so phan tu can xoa num char* XoaKiTu(char* s, int pos, int num)
{
   int n = strlen(s);
   int i = pos + num;
   if(i >= n)
   {
      s[pos] = '';
      return s;
   }
   while(i < n)
   {
      s[i - num] = s[i];
      i++;
   }
   s[i - num] = '';
   return s;
}

char* chuanHoa(char *s)
{
   // Xoa ky tu trang o cuoi int n = strlen(s);
   int i = n - 1;
   while(s[i] == ' ')
   {
     i--;
   }
   s[i + 1] = '';

   // Xoa ky tu trang o dau i = 0;
   while(s[i] == ' ')
   {
     i++;
   }
   XoaKiTu(s, 0, i);

   // Xoa ky tu trang thua while(i<n)
   {
     if((s[i]==' ')&&(s[i+1]==' '))
       XoaKiTu(s,i,1);
     else i++;
   }

   // Chuyen chuoi sang chu thuong for(int i = 0; i < n; i++)
   {
     if(s[i] >= 65 && s[i] <= 90)
     {
        s[i] += 32;
     }
   }

   // Viet Hoa truoc moi tu for(int i = 0; i < n; i++)
   {
     if(s[i] == ' ')
       s[i + 1] -= 32;
   }
   s[0] -= 32;
   return s;
}

main()
{
   FILE* f;
   char ten[50];
   f = fopen("chuoi.INP", "rt");
   if(f != NULL)
   {
      fgets(ten, 48, f);
      printf("%s", ten);
   }
   fclose(f);  

   f = fopen("chuoi.OUT", "wt");
   fprintf(f, "%s", chuanHoa(ten));
   fclose(f);
}

Click vào đây để download source code chương trình chuần hóa chuỗi viết bằng ngôn ngữ C trên môi trường DevC++.

3. Bài 3 (3đ): Đặt tên là Fibo.cpp

a. Đề bàifibonacci

Viết chương trình in ra các số Fibonacci nhỏ hơn một số n cho trước
Dữ liệu: 
File chuoi.inp chứa số n
Kết quả: 
Xuất ra file chuoi.out chứa dãy số Fibonacci nhỏ hơn n
Ví dụ:

image

b. Source code chương trình in ra các số fibonacci nhỏ hơn một số n cho trước (ngôn ngữ C)

// Create by: thanhcuong1990@gmail.com // my blog: thanhcuong.wordpress.com #include <stdio.h>
#include <conio.h>

int Fibo(int n)
{
  if(n <= 2)
     return 1;
  return Fibo(n - 1) + Fibo(n - 2);
}

main()
{
   FILE* f;
   int n;
   f = fopen("Fibo.INP", "rt");
   if(f != NULL)
   {
      fscanf(f, "%d", &n);
   }
   else n = 0;
   fclose(f);

   f = fopen("Fibo.OUT", "wt");
   for(int i = 1; i < n; i++)
   {
       if(Fibo(i) < n)
         fprintf(f, "%d ", Fibo(i));
   }
   fclose(f);
}

Click vào đây để download source code chương trình chuần hóa chuỗi viết bằng ngôn ngữ C trên môi trường DevC++.

4. Viết chương trình tính thuế thu nhập cá nhân trên C

a. Đề bài:

image

–  Dữ liệu:
             Đọc từ file “Thue.inp” số  tiền thu được trong năm.
–   Kết quả:
Xuất ra file “Thue.out” số tiền phải đóng thuế được tính.

Ví dụ:  Ông A có thu nhập tính thuế của ông A là 9 triệu đồng. Số thuế mà ông A phải
nộp hàng tháng như sau:
Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng (1)
Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 9 triệu đồng: (9 triệu –  5 triệu) x
10% = 400.000 đồng (2)
Số thuế phải nộp: (1) + (2) = 650.000 đồng.

b. Source code chương trình tính thuế thu nhập cá nhân trên C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <fstream>
// create by thanhcuong1990 float tinhThue(float thuNhap)
{
   if(thuNhap <= 60)
      return thuNhap*0.05;
   else if(thuNhap < 120)
      return (0.05*60) + (thuNhap - 60)*0.1;
   else if(thuNhap < 216)
      return (60*0.05) + (60*0.01) + (thuNhap - 120)*0.15;
   else if(thuNhap < 384)
      return (60*0.05) + (60*0.01) + (96*0.15) + (thuNhap - 216)*0.2;
   else if(thuNhap < 624)
      return (60*0.05) + (60*0.01) + (96*0.15) + (168*0.2) + (thuNhap - 384)*0.25;
   else if(thuNhap < 960)
      return (60*0.05) + (60*0.01) + (96*0.15) + (1680*0.2) + (240*0.25) + (thuNhap - 624)*0.3;
   else return (60*0.05) + (60*0.01) + (96*0.15) + (1680*0.2) + (240*0.25) + (336*0.3) + (thuNhap - 960)*0.35;
}

main()
{
   float thuNhap;
   FILE* f;
   // Read file Thue.inp f = fopen("Thue.inp", "rt");
   if(f != NULL)
   {
      fscanf(f, "%f", &thuNhap);
   }
   else {
     thuNhap = 0;
   }
   fclose(f);
   // Writer file Thue.out f = fopen("Thue.out", "wt");
   float thue = tinhThue(thuNhap);
   fprintf(f,"%.2f", thue);
   fclose(f);
}

https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Blog/Personal%20income%20tax%20in%20C.rar?cid=1c045717b0f9e70f&sc=documentsClick vào biểu tượng để download Source code chương trình tính thuế thu nhập cá nhân trên viết bằng ngôn ngữ C.

5. Viết chương trình tính tổng các số nguyên có trong chuỗi.

a. Đề bài

Dữ liệu:  Nhập vào chuỗi  từ file “ChuoiSo.inp”.
Kết quả: Xuất tổng các số có trong chuỗi ra file “ChuoiSo.out”.
Ví dụ:

image

b. Source code chương trình tính tổng các số nguyên có trong chuỗi trên C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
// Create by: thanhcuong1990 int SumInteger(char str[])
{
  char* temp;
  int sum = 0;
  temp = strtok(str, " ,.-");
  while(temp != NULL)
  {
     sum += atoi(temp);
     temp = strtok(NULL," ,.-");
     //printf("%s \n", temp); }
  return sum;
}

main()
{
   char str[300];
   int sum;
   FILE* f;
   // Read file ChuoiSo.inp f = fopen("ChuoiSo.inp", "rt");
   if(f != NULL)
      fgets(str, 300, f);
   fclose(f);
   // Write file ChuoiSo.out f = fopen("ChuoiSo.out", "wt");
   sum = SumInteger(str);
   fprintf(f,"%d", sum);
   fclose(f);
   getch();
}

https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Blog/Sum%20Integer%20in%20String%205C%20programming6.rar?cid=1c045717b0f9e70f&sc=documentsClick vào biểu tượng để download source code chương trình tính tổng các số trong chuỗi.

6. Viết chương trình sắp xếp thứ hạng sinh viên

a. Đề bài:

Viết chương trình nhập vào 1 mảng chứa điểm trung bình (ĐTB)của 5 sinh viên:
+  Sắp thứ tự của mảng trên theo thứ tự giảm dần.
+  Xuất ra file ĐTB và thứ hạn của các sinh viên đó.
Dữ liệu:  
Nhập điểm trung bình của sinh viên từ file “SinhVien.inp” vào 5 ĐTB.
Kết quả:  
Xuất ra file “SinhVien.out” ĐTB và vị thứ.
Ví dụ:

image

b. Source code chương trình sắp xếp thứ hạng sinh viên trên C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void swap(float &a, float &b)
{
   float temp;
   temp = a;
   a = b;
   b = temp;
}

void sort(float sv[])
{
   for(int i = 0; i < 5; i++)
   {
     for(int j = i+1; j < 5; j++)
     {
       if(sv[i] < sv[j])
        swap(sv[i], sv[j]);
     }
   }
}

main()
{
   float sv[5];
   FILE* f;
   f = fopen("SinhVien.inp", "rt");
   if(f != NULL)
   {
     for(int i = 0; i < 5; i++)
     {
       fscanf(f,"%f", &sv[i]);
     }
   }
   fclose(f);
   sort(sv);
   f = fopen("SinhVien.out", "wt");
   for(int i = 0; i < 5; i++)
   {
     fprintf(f, "%.2f (%d)\t", sv[i],i+1);
   }
   fclose(f);
}

https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Blog/Student%20term%20in%20C.rar?cid=1c045717b0f9e70f&sc=documents

7. Viết chương trình tìm Max và Min trong ma trận

a. Đề bài:

Viết chương trình nhập ma trận từ file “Matrix.inp” sau đó xuất ra file “Matrix.out” giá trị lớn nhất và giá trị lớn nhất của ma trận đó. Ví dụ:

image

image

b. Source code chương trình tìm Max, Min trong ma trận trên C

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int Max(int a[][10], int m, int n)
{
  int max = a[0][0];
  for(int i = 0; i < m; i++)
  {
    for(int j = 0; j < n; j++ )
    {
       if(max < a[i][j])
        max = a[i][j];
    }
  }
  return max;
}

int Min(int a[][10], int m, int n)
{
  int min = a[0][0];
  for(int i = 0; i < m; i++)
  {
    for(int j = 0; j < n; j++ )
    {
       if(min > a[i][j])
        min = a[i][j];
    }
  }
  return min;
}

main()
{
   int a[10][10], m, n;
   FILE* f;
   f = fopen("Matrix.inp", "rt");
   if(f != NULL)
   {
     fscanf(f, "%d", &m);
     fscanf(f, "%d", &n);
     for(int i = 0; i < m; i++)
     {
       for(int j = 0; j < n; j++)
       {
         fscanf(f, "%d", &a[i][j]);
       }
     }
   }
   fclose(f);
   //Write file f = fopen("Matrix.out", "wt");
   fprintf(f, "%d", Max(a, m, n));
   fprintf(f, "\n%d", Min(a, m, n));
   fclose(f);
}

https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Blog/Matrix%20in%20C.rar?cid=1c045717b0f9e70f&sc=documents

8. Viết chương trình cộng thêm giây khi biết giờ hiện hành và số giây cần cộng thêm

a. Đề bài

Viết chương trình nhập vào thời điểm a(giờ:phút:giây) hiện tại và số giây s.
In ra thời điểm b sau thời điểm a là s giây.
Dữ liệu:
Nhập vào giờ , phút, giây của thời điểm a và số giây s
Kết quả:  
Xuất màn hình số tiền cước được tính
Ví dụ:

image

b. Source code chương trình cộng thêm giây:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
// Create by: thanhcuong1990 main()
{
   int hour, minute, second, secondNumber;
   FILE* f;
   f = fopen("TimerCount.inp", "rt");
   if(f != NULL)
   {
     fscanf(f, "%d %d %d %d",&hour, &minute, &second, &secondNumber);
   }
   fclose(f);
   int secondtemp = second + secondNumber;
   second = secondtemp % 60;
   int minuteTemp = minute + secondtemp/60;
   minute = minuteTemp % 60;
   int hourTemp = hour + minuteTemp/60;
   hour = (hourTemp - 1)%12 + 1;
   if(hourTemp == 12) hour = hourTemp - 12;
   f = fopen("TimerCount.out", "wt");
   fprintf(f, "%2d\n%2d\n%2d", hour, minute, second);
   fclose(f);
}

https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Blog/Timer%20Counter.rar?cid=1c045717b0f9e70f&sc=documents

9. Viết chương trình nhập vào một số theo cơ số 7 và in ra số đó theo cơ số 9

a. Đề bài:

–   Nhập số có cơ số 7 từ file “CoSo7.inp”.

–   Xuất ra file “CoSo9.out” là số đã chuyển từ cơ số 7 từ file đã nhập ra cơ số 9..

Ví dụ:image

b. Source code chương trình chuyển từ cơ số 7 sang cơ số 9 trên C

#include <stdio.h>
#include <string.h>
// Create by: thanhcuong1990 void ChuyenCoSo(char *a)
{
  int sum = 0, i, mu = 1,n;
  // chuyen tu co so 7 -> co so 10 for (i = strlen(a)-1;i>=0;i--)
  {
    sum = sum + (a[i] - '0')* mu;
    mu = mu * 7;
  }
  // chuyen tu co so 10 -> co so 9 i = 0;
  while (sum > 0)
  {
    a[i]= sum % 9;
    sum = sum/9;
    i++;
  }
  n = i;
  FILE* f;
  f = fopen("CoSo9.out", "wt");
  for (i=n-1;i>=0;i--)
  {
    fprintf(f,"%d",a[i]);
  }
  fclose(f);
}

main()
{
   char a[100];
   FILE* f;
   f = fopen("CoSo7.inp", "rt");
   if(f != NULL)
   {
      fgets(a, 100, f);
   }
   fclose(f);
   ChuyenCoSo(a);
}

https://skydrive.live.com/embedicon.aspx/Blog/ChangeBaseNumber.rar?cid=1c045717b0f9e70f&sc=documents

Do kiến thức có hạn. Nên có thể một số chỗ trong các chương trình trên chưa được tối ưu. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại comment bên dưới bài viết này. Xin cảm ơn!

ThanhCuong1990

Advertisements

About thanhcuong1990

Handsome and talent!! ^^
This entry was posted in C++ and tagged . Bookmark the permalink.

14 Responses to Một số bài thi thực hành tin học đại cương

 1. tien says:

  Sao copy code vào VS2005 nó báo lỗi nhỉ. Ah! Cái này trình biên dịch cũng hiểu ah: s[pos] = ”. Ko có lỗi hả bạn. Mình nghĩ nếu xóa thì phải dùng chuỗi phụ chứ

  • Thứ nhất. Khi copy vào visual 2005 bạn đã copy đúng cách chưa. Còn báo lỗi thì báo lỗi chỗ nào. Trong visual C 2005 là C++. Còn đây là chương trình viết trên C. Do đó cần sửa đổi lại đôi chút trong hàm main(). Ví dụ như:
   int main()
   {
   // lenh
   return 0;
   }

   Còn câu lệnh s[pos] = ”; thì tất nhiên là trình biên dịch hiểu rồi. Chỗ đó hông phải là 1 dấu ngoặc kép mà là hai dấu ngoặc đơn nhỏ.

 2. Huong Lan says:

  Anh ơi, em có thắc mắc 1 chút này, ko biết là vì sao.
  Em để file nguồn là đuôi txt thì nó chạy okie, nhưng dùng để inp thì chạy ko ra … file rỗng thôi. (tất cả em đều cho xuất vào file .out)

  • Mình cũng không hiểu bạn làm thế nào. Có thể file .inp của bạn tạo ra thực chất là .inp.txt Vì thế nên chạy không đúng. Bạn vào phần Folder option mở phần xem đuôi mở rộng của file lên. Nhớ thay đổi tên file trong source code luôn (cái này nhiều lúc sơ ý nên quên). Nếu vẫn không được thì bạn upload code lên đây mình xem thử.

 3. Lan says:

  Em đang là bài tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong ma trận, yêu cầu cài đặt mutitrhread, chia ma trận thành nhiều ma trận nhỏ, dùng nhiều thread tìm kiếm trên các ma trận nhỏ đó, sau đó dùng thread main để chọn số lớn nhất trong các kết quả.
  Anh Cường giúp em cái.

 4. sangnguyen says:

  Nhóm của Gatevà Ballmer đang phải xây dựng một hệ thống điều khiển giám sát, trong đó có một modul hiển thị. Modul hiển thị là một màn hình LCD đơn sắc 8 dòng 20 cột, dùng để hiện các thông báo ngắn gọn dạng Text cho người sử dụng theo quy tắc sau:
  – Mỗi thông báo có thể có nhiều câu, mỗi câu hiển thị trên ít nhất một dòng.
  – Không có hai câu nào được hiển thị trên cùng một dòng.
  – Các câu được viết theo đúng quy tắc về chính tả tiếng Việt và không có dấu.
  – Không có từ nào nằm trên hai dòng.
  – Các dòng được căn giữa.
  Thông báo được soạn bởi Ballmer và lưu trong file WARNING.IN dưới dạng văn bản có độ dài không quá 160 ký tự (kể cả dấu cách). Tuy nhiên, do đãng trí nên Ballmer không soạn văn bản theo quy tắc trên mà viết các câu liên tiếp nhau như bình thường. Vì thế nhiệm vụ của Gate là phải xuất văn bản mà bạn cậu soạn lên màn hình LCD theo đúng quy tắc mà nhóm đã đặt ra. Là người cẩn thận, Gate đưa kết quả hiển thị ra file WARNING.OUT trước để xem có chính xác không rồi mới đưa ra màn hình LCD. Bạn hãy giúp Gate hoàn thành công việc của cậu ấy.
  Ví dụ:
  WARNING.IN
  Nhiet do: 130 oC. Nhiet do qua cao!!! Buoc 1: Bat quat lam mat. Buoc 2: Mo cua gio so 1 va so 2. Buoc 3: Tang goc mo alpha them 30 do dien.
  WARNING.OUT
  Nhiet do: 130 oC.
  Nhiet do qua cao!!!
  Buoc 1: Bat quat lam
  mat.
  Buoc 2: Mo cua gio
  so 1 va so 2
  Buoc 3: Tang goc mo
  alpha them 30 do
  dien

  anh giúp em bài trên với!

 5. Tâm Vo says:

  Hay quá.Đã hiểu được rất nhiều chỉ còn lại cái bài cứng đầu này vẫn chưa làm được.
  Mình đang cần chuyển bài tập từ dạng nhập dữ liệu từ bàn phím sang đọc từ tệp mà mãi không ra.
  Anh có thể chuyển giúp em được không?Cám ơn rất rất nhiều!!!
  #include
  #include
  #include
  int i,j,n;
  void nhapmatran(int a[50][50])
  {
  printf(“Nhap so phan tu cua tap hop: “);
  scanf(“%d”,&n);
  printf(“\nGia su tap hop dang xet la: A={“);
  for (i=0;i<n-1;i++)
  printf("%c, ",'a'+i);
  printf("%c}",'a'+i);
  //——-nhap ma tran quan he ———–
  printf("\n\nNhap ma tran quan he:\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  vao:
  printf("\nQuan he (%c,%c): ",'a'+i,'a'+j);
  scanf("%d",&a[i][j]);
  if(a[i][j]!=0 && a[i][j]!=1)
  {
  printf("\nChi nhap 0 hoac 1 de bieu dien quan he");
  goto vao;
  }
  }
  printf("\nDa nhap xong…….");
  }

  //—- In quan h?———-
  void inquanhe(int a[50][50])
  {
  int t=0;
  printf("\n\nQuan he: R={");
  for (i=0;i<n;i++)
  for( j=0;j<n;j++)
  if(a[i][j]==1)
  t++;
  for (i=0;i<n;i++)
  for( j=0;j<n;j++)
  if(a[i][j]==1)
  if(t!=1)
  {
  printf("(%c,%c),",'a'+i,'a'+j);
  t–;
  }
  else
  printf("(%c,%c)",'a'+i,'a'+j);

  printf("}");
  }
  //—- In ma tr?n
  void inmatran(int a[50][50])
  {
  printf("\nMa tran quan he:\n\n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  for(j=0;j<n;j++)
  printf("%4d",a[i][j]);
  printf("\n");
  }
  }
  void kiemtratinhchat(int a[50][50])
  {
  //————- Kiem tra tinh phan xa—————
  for(i=0;i<n;i++)
  if(a[i][i]==0)
  {
  printf("\n\n%c Quan he da cho khong co tinh phan xa.",16);
  goto doixung;
  }
  printf("\n\n%c Quan he da cho co tinh phan xa.",16);

  //——-Ki?m tra tinh doi xung —–//
  doixung:
  for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  if(a[i][j]!=a[j][i])
  {
  printf("\n\n%c Quan he da cho khong co tinh doi xung.",16);
  goto baccau
  }
  printf("\n\n%c Quan he da cho co tinh doi xung.",16);
  baccau:
  //—–Kiem tra tinh bac cau—-
  for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  for(k=0;k<n;k++)
  if(a[i][j]==1 && a[j][k]==1)
  goto tiep;
  printf("\n%c Quan he da cho khong co tinh bac cau.\n\n",16);
  goto thoat;
  tiep:
  for(i=0;i<n;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  for(k=0;k<n;k++)
  if(a[i][j]==1 && a[j][k]==1 && a[i][k]==0)
  {
  printf("\n%c Quan he da cho khong co tinh bac cau.\n\n",16);
  goto thoat;
  }
  printf("\n%c Quan he da cho co tinh bac cau.\n\n",16);
  thoat:
  getch();
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  int a[50][50];
  nhapmatran(a);
  inquanhe(a);
  inmatran(a);
  kiemtratinhchat(a);
  getch();
  }

 6. vanmauht says:

  bạn ơi giúp mình đoạn code duyệt in ra các số nguyên tố trong ma trận .INP .giúp mình nhé .hướng dẫn cách làm cũng được .thanks bạn nhiều nhé !

  • Quý Ông Lông Nhông says:

   bạn viết hàm int check prime để check xem một số có phải prime hay không rồi trong hàm main dùng for duyệt lần lượt các phần tử. thoả mãn hàm check prime thì in ra !

 7. lê thị đông chiều says:

  bạn ơi cho mình hỏi nếu muốn nhập 1 vector không biết trước kích thước,đếm số phần tử khác nhau và đưa ra số lần xuất hiện của mỗi phần tử nhưng đọc ghi trên tệp trên file thì làm như thế nào

 8. vanson says:

  giup em lam bai nay voi.
  – Viết hàm “so sánh chuỗi” để so sánh hai mảng ký tự. Hàm trả về giá trị 1 nếu hai chuỗi trong hai mảng ký tự giống nhau, ngược lại, hàm trả về giá trị 0.
  – Xây dựng chương trình đọc tập tin input_1.txt và input_2.txt, nội dung của mỗi tập tin này chứa một đoạn văn bản (Tiếng Việt không dấu) tối đa 4 dòng. Chương trình đọc từng ký tự trong tập tin input_1.txt và lưu vào mảng ký tự String_1. Với cách làm tương tự, chương trình đọc từng ký tự trong tập tin input_2.txt và lưu vào mảng ký tự String_2. Gọi hàm “so sánh chuỗi” để so sánh hai mảng ký tự String_1 và String_2. Chương trình thông báo ra màn hình cho biết hai tập tin nhập vào input_1.txt và input_2.txt có nội dung giống nhau hay khác nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s