Monthly Archives: August 2011

Giới thiệu về biểu thức chính quy – Introduction to Regular expression [1]

     Bài viết này sẽ giới thiệu một cách tổng quan về regular expression (biểu thức chính quy). Giải thích vai trò của regular expression và giới thiệu một số công cụ để chúng ta dễ dàng tìm hiểu, sáng … Continue reading

Posted in Regular Expression | Tagged | 2 Comments

Demo thuật toán CKY – CKY Parsing Algorithm simulation

1. Giới thiệu thuật toán CKY CKY ( Coke- Kasami – Younger) là một thuật toán cải tiến của thuật toán phân tích cú pháp Bottom-Up (Button-Up Parsing là một chiến lượt phân tích tích cú pháp bắt đầu từ các … Continue reading

Posted in Chủ đề khác | Tagged | 14 Comments