Category Archives: CSS

Sử dụng CSS như thế nào? – CSS How to…?

Bài viết này sẽ cho chúng ta biết cách làm thế nào để hiển sử dụng CSS. Và hiển thị chúng  trên trình duyệt. Khi chúng ta biết, khi một trình duyệt đọc một file CSS. Nó sẽ định dạng … Continue reading

Posted in CSS | Leave a comment

ID và Class trong CSS – CSS ID and Class [2]

Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến ID và Class trong CSS. Đây là một trong những vấn đề cơ bản mà người tìm hiểu về CSS cần được. Ngoài việc thiết lập một … Continue reading

Posted in CSS | Leave a comment

Giới thiệu CSS và cú pháp – CSS Introduction and Syntax [1]

CSS (Cascading Style Sheet) được dùng để miêu tả cách trình bày tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra CSS còn có thể dùng cho XML, SVG, XUL. Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được … Continue reading

Posted in CSS | Leave a comment