Category Archives: Data structure and Algorithms

Số thân thiện – Friendly number

        Số thân thiện là số tự nhiên có 2 chữ số mà khi đảo trật tự của 2 chữ số đó sẽ thu được một số nguyên tố cùng nhau với số đã cho. Yêu cầu tìm tất cả … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 2 Comments

Phân tích thời gian thực hiện giải thuật.

Thông thường khi tính toán độ phức tạp của một thuật giải thì thời gian thực hiện là khía cạnh quan trọng của một giải thuật. Việc chọn một giải thuật đưa đến kết quả nhanh nhất là một đòi … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 2 Comments

Các bước cơ bản để giải một bài toán tin học.

Hạt nhân của chương trình máy tính là sự lưu trữ và xử lý thông tin. Việc tổ chức dữ liệu như thế nào có ảnh hưởng rất lớn đến cách thức xử lý dữ liệu đó, cũng như tốc … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 3 Comments

Đệ Quy – quy chế và cách khử

I. Các Khái niệm về Đệ Quy (recursion): 1. Mô tả đệ quy: Mô tả mang tính đệ quy về một đối tượng là mô tả theo cách phân tích đối tượng thành nhiều thành phần mà trong số các … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 4 Comments

Đánh giá độ phức tạp của thuật toán (thuật giải)

Khi bạn lập trình bạn có từng suy nghĩ rằng tại sao lại có những chương trình chạy nhanh mà lại có những chương trình cùng chức năng đó lại chạy chậm và ngốn tài nguyên máy tính của bạn … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | 23 Comments

Giới thiệu tổng quan về cấu trúc dữ liệu (Advanced data structure)

Trong phần giới thiệu này sẽ trình bày ba vấn đề: Thuật toán và các vấn đề liên quan (Algorithms and related issues). Giới thiệu về phân tích và thiết kết thuật toán. (Algorithms: analysis & disign). Ước lượng độ … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | Tagged | Leave a comment