Category Archives: XML

Đọc và ghi XML với C# – Read and Write XML with C#

XML (eXtensible Markup Langue) đóng một vai trò quan trọng trong .NET. Không chỉ vì .NET cho phép bạn sử dụng XML trong các ứng dụng của bạn, mà bản thân nó cũng sử dụng XML cho những file cấu … Continue reading

Posted in XML | 34 Comments

Hiển thị XML với CSS và XSLT [10]

Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu thế nào để hiển thị tập tin XML trên trình duyệt. Bài này chúng ta chúng ta sẽ thêm thông tin hiển thị cho một tài liệu XML bằng CSS (Cascading … Continue reading

Posted in XML | Leave a comment

Xem tập tin XML – Viewing XML Files [9]

Các file XML thô có thể được xem trên tất cả các trình duyệt chính. Bạn đừng nghĩ rằng các tập tin XML được hiển thị như các trang HTML.

Posted in XML | Leave a comment

XML Validator [8]

  Bài viết này sẽ trình bày một cách tổng quan về XML Validator. Cách thức sử dụng XML validator do tổ chức W3C cung cấp để kiểm tra cú pháp XML của bạn.

Posted in XML | Leave a comment

Sự hợp lệ của XML–XML Validation [7]

XML với cú pháp đúng là một “khuôn mẫu tốt” của XML. XML được xác nhận lại bởi một DTD (Document Type Definition) là một XML “hợp lệ”.

Posted in XML | Leave a comment

Các thuộc tính trong XML–XML Attributes [6]

Nhìn chung các thuộc tính của các yếu tố XML giống như trong HTML. Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về phần tử. Bài viết này đề cập đến các vấn đề như các thuộc tính trong … Continue reading

Posted in XML | 1 Comment

Các yếu tố trong XML–XML Elements [5]

Một tài liệu XML chứa các yếu tố XML. Bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề như các yếu tố trong XML là gì, quy tắt đặt tên tag trong XML và các yếu tố mở rộng … Continue reading

Posted in XML | Leave a comment