Tag Archives: Học Thuật

Giới thiệu tổng quan về cấu trúc dữ liệu (Advanced data structure)

Trong phần giới thiệu này sẽ trình bày ba vấn đề: Thuật toán và các vấn đề liên quan (Algorithms and related issues). Giới thiệu về phân tích và thiết kết thuật toán. (Algorithms: analysis & disign). Ước lượng độ … Continue reading

Posted in Data structure and Algorithms | Tagged | Leave a comment